Dynamická neuromuskulárna stabilizácia

Metóda Dynamickej Neuromuskulárnej Stabilizácie vychádza z vývojovej kineziológie dieťaťa, ktorá začína narodením bábätka až po obdobie vertikalizácie v stoji. Vývoj dieťaťa siaha až do 4 roka života a končí zdokonalením jemnej motoriky okolo 6 roku života.

Pomocou Dynamickej Neuromuskulárnej Stabilizácie ovplyvňujeme funkciu svalov v ich posturálne lokomočnej funkcií. Pri klasickom precvičovaní svalov sa vychádza z anatomickej funkcie svalov. To znamená, že do úvahy berieme začiatok a úpon svalu. Podľa tohto princípu je zložená aj väčšina posilňovacích strojov v posilňovni.

V liečebnej rehabilitácií pracujeme aj z pohľadu rozvoja sily svalu, ale najdôležitejší pohľad na sval je z pohľadu jeho začlenenia do biomechanických reťazcov. Tým pádom sa nemôžeme na sval pozerať iba izolovane, podľa jeho začiatku a konca. Do úvahy musíme brať jeho silu, oslabenie, vplyv na preťaženie jednotlivých tkanív, ktoré sním súvisia ako napríklad kosti a kĺby, mäkké tkanivá. Keď si predstavíme, že precvičujeme prsné svaly sú vždy aktivované aj svaly, ktoré stabilizujú ich úpony, t.j. svaly chrbta, bránica, brušné svaly atď. Túto funkciu máme automaticky každý z nás a u väčšiny je  veľmi obmedzená vôľovým riadením, nehovoriac o hlbokých svaloch (posturálnych), ktoré sú pre stabilizačnú a spevňovaciu funkciu veľmi dôležité. 

Za statickej situácií ale aj pri pohybe sú jednotlivé segmenty spevňované koordinovanou aktivitou agonistov a antagonistov - koaktivačnou akitivitou (koaktivačná synergia). V prípade nedostatočnej stabilizácií jednotlivých segmentov hovoríme o posturálnej instabilite. Chybné zapojenie si jedinec zafixuje do všetkých vykonávaných pohybov a cvičení. Dôsledkom toho je stereotypné preťažovanie, ktoré je významným etiopatogenetickým faktorom rady posturálnych porúch.

Aby nedochádzalo k preťažovaniu jednotlivých segmentov, musíme zabezpečiť centrované postavenie všetkých kĺbnych spojení, v statickom aj dynamickom zaťažení.

Najčastejšia je porucha segmentálnej stabilizácie kĺbu. Príčiny sú:

- nesprávna neuromuskulárna kontrola

- nedostatočná segmentálna stabilizácia, zapríčínená insuficienciou jednotlivých svalov

- väzivová insuficiencia

Princípy nácvikových techník

- globálne vzory (ipsilaterálny a kontralaterálny vzor lokomócie, centrácia kĺbov, využitie oporných funkcií, odpor proti plánovanému pohybu)

- precvičovanie hlbokého stabilizačného systému, trupovej stabilizácie

- využívanie centrálnych biomechanických programov

- nastavenie sily posturálnych svalov voči svalom, ktoré pohyb vykonávajú

Dopyt na termín:

Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka

Ak máte preferovaný dátum a čas vypíšte ho

Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka
V prípade zrušenia objednaného termínu v dobe kratšej ako 24 hodín vopred, Vám bude účtovaný storno poplatok v plnej sume
Zdieľať: